نهاده های پایدار هزارگل

پاسخی شایسته به نیازهای هزاره سوم

نهاده های پایدار هزارگل

پایداری در کشاورزی به معنای تولید محصولات با رویکرد حفظ و بهبود سلامت خاک، حفظ تنوع زیستی، کاهش استفاده از مواد شیمیایی، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و افزایش بهره وری است.

نهاده های پایدار هزارگل شامل نهاده هایی با سودمندی و اثرات چند وجهی است که استفاده از آن ها می تواند نیاز به سایر منابع و نهاده ها را کاهش دهد یا برطرف نماید.

ارگانیک و حفظ سلامت خاک

زیست توده فرآوری شده از تک یاخته (S.C.P Probiotic)

صرفه جویی در مصرف آب

غنی بودن از ماده آلی و ارگانیک

نهاده پایدار و نوآورانه

اثر مستقیم بر حفظ و بهبود سه منبع تجدید ناپذیر زمان، آب و خاک

حفظ تنوع زیستی

حفظ محیط بیولوژیکی خاک، و تنظیم متابولیسم گیاه و جذب عناصر

محصولات ما

امکان کشت با حداقل آبیاری و حداکثر بازدهی
هزارگل

چرا هزارگل

نهاده های پایدار هزارگل شامل ترکیباتی ارگانیک و نوآورانه است که اثر مستقیم بر حفظ و بهبود سه منبع مهم حیاتی تجدید ناپذیر زمان، آب و خاک دارد.

با استفاده از این ترکیبات شما قادر هستید کشت دیرهنگام و کرپه را جبران کنید، سال آوری را در باغات جبران کنید و مزرعه خسارت دیده را ریکاوری نمایید و اینگونه زمان را به تسخیر خود درآورید.

نهاده های پایدار هزارگل با مکانیزم توسعه ریشه، افزایش ظرفیت رطوبت در خاک و تنظیم متابولیسم گیاهان، موجب صرفه جویی در مصرف آب شده است.

نهاده های پایدار هزارگل

کاهش چشمگیر در مصرف آب، کاهش مصرف انرژی، حذف یا کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی، امکان کشت در اراضی شور و کم بازده

رضایت مشتری

رسانه هزارگل