خاک‌های شور و قلیایی پایداری منحصربه‌فردی دارند که باعث جذب بیشتر مواد مغذی در گیاه می شود و موجب افزایش جمعیت و رشد میکروارگانیسم‌های مفید در خاک می‌شود. روت هیلر هزارگل باعث درمان ریشه، افزایش توان و گسترش آن در خاک و بهبود وضعیت خاک، افزایش ظرفیت نفوذپذیری و ذخیره آب، و در نهایت کاهش قابل توجه مصرف آب در مزرعه می‌شود. همچنین، این کود موجب تثبیت موثر ذرات خاک و جلوگیری از فرسایش آن می‌شود و اثرات باقی‌مانده علف کش‌ها و مواد سمی را در خاک کاهش می‌دهد.